GEOMETRİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1. Derneğin Adı

Derneğin adı “GEOMETRİCİLER DERNEĞİ” dir.

MADDE 2. Derneğin Merkezi

Derneğin merkezi Sakarya’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik verebilir veya şube açabilir. Derneğin merkezinin olduğu yerde temsilcilik verilemez ve/veya şube açılamaz.

MADDE 3. Derneğin Amaç ve Hedefleri

Dernek aşağıdaki amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak için kurulmuştur.

a. Geometri biliminin gelişmesi, öneminin anlaşılması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak,

b.Ülkemizin geometri alanındaki araştırma, geliştirme ve uygulama potansiyelininin uluslararası düzeyde etkin ve öncü bir role sahip olmasını sağlamak,

c. Ülkemizde ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda geometri biliminin katkısını arttırmaya çalışmak,

d. Geometriciler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

e. Üniversitede okuyan veya mezun olan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına çeşitli etkinliklerle katkı sağlamak,

f. Kamu veya özel kuruluşlarda matematik alanında çalışanların çalışma hayatı ve çalışma mevzuatı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında veya değiştirilmesinde çalışan kesimin görüşlerini hazırlamak ve çalışanların sosyal haklarının yerine getirilmesine katkı sağlayıcı stratejiler ve projeler hazırlayarak uygulamaya koymak,

g. İlk, Orta ve Yüksek Öğretimde geometri eğitiminin çekiciliğini, etkinliğini ve verimini arttırıcı girişimlerde bulunmak,

h. Benzer amaçlarla kurulmuş ya da kurulacak olan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu gibi örgütlere katılmaktır.

MADDE 4. Derneğin Faaliyetleri

1. Geometrinin araştırılması-geliştirilmesi, öğretilmesi ve üyelerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması için

a. bilimsel toplantı, konferans, seminer, sempozyum, panel, yarışma, yaz ve kış okulu düzenleme,

b. burs ve ödül verme,

c. sergi ve kitaplık açma,

d. kitap, dergi ve bülten yayınlama

gibi faaliyetleri yürütür,

2. İlk, orta ve yükseköğretimde geometri eğitiminin çekiciliğini, etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı çalışmalar yapar, geometri öğretiminde kullanılan ders araçları, pratik çalışma kılavuzları geliştirir, bunların üretim ve kullanımları için gerekli kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğine girer,

3. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,

4. Yurt içinde ve dışında benzer amaçlarla kurulmuş dernek veya kuruluşlarla işbirliği yapar, bu amaçlar doğrultusunda çalışan kuruluşlara üye olur ya da kuruluşlarına katkıda bulunur,

5. Bilimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler ve çalışma koşulları gibi konularda yol gösterir ve destek verir,

6. Dernek üyelerinin oluşturacağı bilimsel bir kurul, gerçek veya tüzel kişilerin yaptığı geometri ile ilgili araştırma sonuçlarını inceler, yorum yapar ve görüşlerini kamuoyuna sunar,

7. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alma, satma, kiralama, kiraya verme ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etme hakkına sahiptir,

8. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon veya mesleki oda kurar, odalar birliğinin kurulmasına katkı verir veya kurulu bir vakıf, federasyon veya mesleki odaya katılabilir,

9. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,

10. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir,

11. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar,

12. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

13. Dernek siyaset ile uğraşmaz, hiçbir dini bölgesel gaye taşımaz ve bu tür faaliyetlerde bulunmaz.

MADDE 5. Üye Türleri

Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Asli Üyeler: Derneğin asıl üyeleri, müraacatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üyeler: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile onursal üye olarak kabul edilir.

MADDE 6. Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak veya elektronik ortamında elektronik imzayla yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca yapılacak inceleme sonucunda en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.

MADDE 7. Üyeliğin Sona Ermesi

Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma ya da üyelikten çıkarılma nedeniyle sona erer.

1) Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bu süretle istifa edenlerden derneğe tekrar üye olmak isteyenler yönetim kurulu kararı ile yeni üye olarak kaydedilir.

2) Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıdaki gibidir:

a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

b. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek

c. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

d. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterlerindeki kayıttan düşülür ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 8. Teşkilat Yapısı

Derneğin Teşkilatı

1. Genel Merkez

2. Şubeler

olmak üzere iki kademelidir.

MADDE 9. Genel Merkez Organları

Derneğin Genel Merkez organları şunlardır:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

4. Danışma Kurulu

MADDE 10. Genel Kurulun Teşekkülü

1) Genel Kurul: Derneğin, yönetim ve temsilinde en yetkili ve üst karar organıdır. Genel Kurul, dernek asli üyelerinden teşekkül eder.

Olağan genel kurul toplantısı 2 (iki) yılda bir, Haziran ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya asli üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Olağanüstü toplantı bu konudaki talebin yapıldığı tarihi takip eden bir ay içinde yapılır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

a) Çağrı Usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan kişilerin listesini düzenleyerek bunları davet eder. Genel Kurula davet; en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle mektup veya elektronik ileti vasıtasıyla yapılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az iki aydan çok olamaz.

b) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları, Dernek Genel Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

c) Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

d) Genel Kurulun Toplantı Usulü: Genel Kurul toplantıları, duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, Yönetim Kuruluna verilir.

2) Genel Kurulda Görüşülecek Konular: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 11. Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri

Aşağıdaki hususlar, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1. Dernek Genel Merkez Organlarının seçimi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması,

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması, kiraya verilmesi ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması ya da ayrılması,

7. Derneğin feshi,

8. Mevzuatta ve bu tüzüğün diğer maddelerinde Genel Kurulca yapılması belirtilen başka görevlerin yerine getirilmesi,

9. İhtiyaç halinde derneğe bağlı İktisadi Teşekkül kurulmasına karar verilmesidir.

MADDE 12. Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri

Her asli üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. En az on kişinin isteğiyle bu kararlar için de kapalı oylama yapılabilir. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

MADDE 13. Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, beş asli ve beş yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu asli üyeleri, kendi aralarında Dernek Genel Başkanını, Dernek 2. Başkanını, Dernek Genel Sekreterini ve Dernek Saymanını seçerler.

Yönetim Kurulu, asli üyelerinin en az üçü ile toplanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

1. Dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek,

2. Bu faaliyet için gerekli organlar oluşturarak çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek,

3. İktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek,

4. Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

5. Derneği temsil etmek ya da bu hususta Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

6. Gerekli görülen illerde, il düzeyinde faaliyet göstermek üzere şubeler açmak ve açılmış şubeleri kapatmak,

7. Bütçe imkânları çerçevesinde yurtiçi ve/veya yurtdışı burs vermek ve bu bursların süre, miktar ve sayısını belirlemek.

MADDE 14. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Yönetim Kurulu asli üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi, duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 15. Denetleme Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen üç asli ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlemek, derneğin yazışmalarını ve defterlerini incelemek, derneğe ait borçların zamanında ödenip ödenmediğini ve alacakların (yıllık aidat v.s.) tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek yetkisine sahip olan Denetleme Kurulu, Derneğin iç denetimini, Dernekler Kanununa ve Dernek tüzüğüne göre gerçekleştirir. Denetleme Kurulu altı ayda bir, Genel Sekreterin ve Saymanın da katılmasıyla toplanarak, Derneğin tüm dosya ve defterlerini inceler, gerekli gördüğü konularda Genel Sekreter ve Saymandan sözlü ya da yazılı bilgi alır ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE 16. Danışma Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Danışma kurulu Asli üyeler arasından Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ya da en az beş üyenin başvurusu ile bir ya da birden fazla üyenin üyeliğinin kaldırılması için toplanır. Toplantı, başvuru tarihinden başlayarak en geç üç ay içinde gerçekleştirilir.

Danışma Kurulu, yazılı iddia ve yazılı savunmalar üzerinde işlem yapar, gerekirse Dernek üyelerinin sözlü tanıklığına başvurabilir.

MADDE 17. Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu’nun kararlarını yürüten başlıca organdır ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreterin başkanlığında yeterli sayıda yönetici ve yardımcı personelden oluşur.

MADDE 18. Derneğin İç Denetim Şekli

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanununa ve Dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetleme Kurulu altı ayda bir, Genel Sekreterin ve Saymanın da katılmasıyla toplanarak, Derneğin tüm dosya ve defterlerini inceler, gerekli gördüğü konularda Genel Sekreter ve Saymandan sözlü ya da yazılı bilgi alır ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE 19. Derneğin Gelirleri

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

1. Üye aidatı: Üyeler dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödenti olan aidatlara eşit olarak katılırlar. 2020 yılı için asli üylerin aidatı 30 TL dir. Yönetim kurulu tarafından yıllık aidat miktarı her yıl Ocak ayında belirlenir ve üyelere duyurulur. Dernektan çıkan veya çıkartılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır. Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.

2. Her çeşit bağış ve yardımlar,

3. Yayın gelirleri,

4. Derneğin sahibi bulunduğu tesis, iktisadi işletme, şirket ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

5. Derneğin başka faaliyetlerinden sağlanan gelirler.

MADDE 20. Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi

Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulunun ya da Dernek üyelerinin beşte birinin isteğiyle, Genel Kurulun üçte iki oyuyla değiştirilebilir. Tüzük değişikliğine gidilecekse, üyeler değişiklik taslağından toplantı çağrısıyla birlikte yazılı olarak haberdar edilir.

MADDE 21. Şubelerin Kuruluşu

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü illerde, il düzeyinde faaliyet göstermek üzere, şubeler açabilir ve açılmış olan şubeleri kapatabilir.

Bir şubenin açılabilmesi için, Derneğin asli üyelerinden, şubenin açılacağı ilde en az altı aydan beri ikamet etmekte olan ve Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişi tarafından, söz konusu ilin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır. Bu başvuruda şube kurucularının adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

MADDE 22. Şubelerin Organları

Şubelerin organları şunlardır:

1. Şube Genel Kurulu,

2. Şube Yönetim Kurulu

3. Denetçi

Şube organlarının çalışma usulü, Genel Merkez organlarının çalışma usulleri ile aynıdır.

MADDE 23. Şube Genel Kurulu

1)  Şube Genel Kurulu, bu şubeye kayıtlı Dernek asli üyelerinden oluşur. Her asli üye, ancak ikamet ettiği ilde faaliyet gösteren şubeye kayıtlı olabilir.

2)  Şube Genel Kurulu, her iki yılda bir, Mart ayı içinde olağan olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve üyeleri Şube Genel Kurulu toplantısına çağırır. Toplantı çağrısı yerel olanaklarla yapılır.

3)  Şube Genel Kurulu olağan toplantısını Merkez Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.

4)  Şube Genel Kurul üyeleri, Merkez Genel Kurul toplantılarında kendileri tarafından temsil edilirler.

MADDE 24. Şube Genel Kurulunun Görevleri

Aşağıdaki hususlar, Şube Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır:

1)  Şube organlarının seçimi,

2)  Şube Yönetim Kurulu ve Denetçi raporunun görüşülmesi ve Şube Yönetim Kurulu’nun aklanması,

3)  Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

4)  Şube için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması,

5)  Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun şubeyi ilgilendiren kararlarının uygulanması,

6)  Şubenin kapatılmasının Dernek Genel Kurulu’na önerilmesi,

7)  Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Şube Genel Kurulu’nca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 25. Şube Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur ve Şube Genel Kurulunca gizli oyla iki yıl için seçilir. Süresi dolan Şube Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Şube Yönetim Kurulu asli üyeleri, kendi aralarından Şube Başkanını, Şube Sekreterini ve Şube Saymanını seçerler. Seçim sonuçları 2 hafta içinde Genel Merkeze bildirilir.

Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

1)  Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki vermek,

2)  Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kuruluna sunmak,

3)  Şube Genel Kurulu kararlarını Yönetim Kuruluna iletmek ve bu kararları uygulamak,

4)  Şube Genel Kurul toplantısından sonra, 1 hafta içinde, Şube Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Şube Denetçi raporunu Genel Merkeze göndermek,

5)  Derneğin üye sayısının arttırılabilmesi için çalışmalar yapmak,

6)  Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 26. Şube Denetçisi ve Görevleri

Şube Genel Kurulunca gizli oyla, iki yıl için 1 asli ve 1 yedek Denetçi seçilir. Denetçi, Dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.

MADDE 27. Şube Organlarına Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Şube Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi olarak seçilen asli ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, şubenin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 28. Şubenin Gelirleri

Şubenin gelir kaynakları şunlardır:

1. Genel Merkezden belirli amaçlar için kullanılmak üzere tahsis edilen ödenekler,

2. Her çeşit bağış ve yardımlar,

3. Şubenin başka etkinliklerinden sağlanan gelirler.

MADDE 29. Derneğin Feshi

Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, 10’inci maddenin (1) fıkrasına göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Derneğin kapatılması için dava açıldığı takdirde, Genel Kurul tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Derneğin feshi halinde mevcut para ve mal varlığı hazineye intikal eder.

MADDE 30. Defter Tutma Esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31’inci maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

2) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a. (1) bendinin a, b ve c alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.