Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak veya elektronik ortamında elektronik imzayla yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca yapılacak inceleme sonucunda en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma ya da üyelikten çıkarılma nedeniyle sona erer.

1) Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bu süretle istifa edenlerden derneğe tekrar üye olmak isteyenler yönetim kurulu kararı ile yeni üye olarak kaydedilir.

2) Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıdaki gibidir:

a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

b. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek

c. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

d. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterlerindeki kayıttan düşülür ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

 

BANKA BİLGİLERİ


 

Banka : Garanti Bankası
Şube : Çark Caddesi Şubesi
Şube Kodu : 1393
Hesap No : 6296402
Hesap Sahibi: Geometriciler Derneği
IBAN: TR23 0006 2001 3930 0006 2964 02

Lütfen aidatınızı öderken, açıklama kısmında ad-soyad ve hangi yılın aidatı olduğu bilgilerini de iletiniz.
Teşekkürler.